Composite Affidavit

Composite Affidavit 1

Composite Affidavit 2